Cenník

Tarify za preklad

Preklad do/z jazyka 12,- €/NS
Príplatok za odbornosť + 10 - 30 %
Príplatok za rýchlosť + 10 - 30 %
Príplatok za grafické úpravy (tabuľky, grafy, ...) + 30 %
Príplatok za preklad zo zvukového alebo video záznamu + 40 %
Preklad do/z jazyka – súdny
- európske jazyky 24,- €/NS
- neeurópske jazyky 30,- €/NS
- cudzí jazyk - cudzí jazyk 35,- €/NS
- český jazyk 15,- €/NS
Korektúry textov 7,- €/NS
Overenie a revízia pre úradný preklad 7,- €/NS
Kópia úradného prekladu 5,- €/NS

Poznámky

Bežný časový limit vyhotovenia prekladu je 6 NS za jeden pracovný deň. Deň prevzatia východiskového textu od objednávateľa a deň odovzdania prekladu objednávateľovi sa nepovažuje za pracovný deň.

Základom pre uvedené ceny je 1 normostrana (NS = 1800 znakov s medzerami). Každá začatá strana sa považuje za celú NS.

Tarify za tlmočenie

Simultánne tlmočenie 1 hodina 50,- €
Simultánne tlmočenie (v kabínke) 370,- €/deň
Konzekutívne tlmočenie 1 hodina 30,- €
Konzekutívne tlmočenie 220,- €/deň
+ strava a ubytovanie

Poznámky

Dĺžka pracovného dňa tlmočníka je 8 hodín vrátane všetkých prestávok a prerušení. Dodávateľ a objednávateľ sa môžu vopred dohodnúť na práci v rozsahu polovice pracovného dňa, t.j. 4 hodín. V takom prípade predstavuje odmena tlmočníka 50% základnej dennej sadzby. Nasadenie dlhšie ako 4 hodiny sa rozumie ako celodenné nasadenie. Ak pracovný deň tlmočníka presahuje 8 hodín, zvyšuje sa základná sadzba za každú začatú hodinu minimálne o 15%.

Úhrada cestovných náhrad (cestovné, stravné, ubytovanie, vreckové a pod.) sa riadi platnými predpismi v Slovenskej republike. Čas strávený na pracovnej ceste mimo svojho trvalého bydliska do miesta pracovného nasadenia hradí odberateľ vo výške 50% z príslušnej sumy za tlmočenie. Ak sa dodávateľ a objednávateľ nedohodnú inak, je objednávateľ povinný poskytnúť tlmočníkovi včas, pred zahájením tlmočenia písomné príspevky účastníkov. Objednávateľ nemá právo žiadať od tlmočníka inú činnosť, ako bola vopred dohodnutá.

V prípade dlhodobej a zmluvne podchytenej spolupráce poskytujeme zľavu podľa dohody 5-10 %.

Cenník sa riadi platnými predpismi Jednoty tlmočníkov a prekladateľov.

Cenník je platný od 1. 1. 2009.